Paul Lemmens

Praktijk voor Energetische Natuurgeneeskunde

 

Klachtenregeling


Soms gaat er toch wel iets mis en dan….

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening dan betreur ik dat maar ik hoop dat u dat ook aan mij wil laten weten. Ik kan daar ook weer van leren en in overleg met u kunnen we proberen om tot een oplossing te komen.

Meldingen
Indien er een probleem is, dan kan een therapeut of de cliënt dat melden bij de beroepsorganisatie AVIG. Een melding heeft als doel de goede orde te handhaven. De melding betreft organisatorische zaken, gedragingen van therapeuten of medewerkers van de beroepsorganisatie AVIG. Bij een melding wordt er geen antwoord of reactie terugverwacht.

Klachten
Een klacht kan worden geuit uit onvrede of als een cliënt het niet eens is met de handelwijze van een therapeut van de beroepsorganisatie MET. De klager dient de klacht schriftelijk (niet per e-mail) in te dienen bij het secretariaat van de beroepsorganisatie AVIG. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht.

Mediation
Een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie AVIG zal beide partijen benaderen met het verzoek om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is. Doel:
a. Recht te doen aan de individuele klager.
b. Zo mogelijk het herstellen van de vertrouwensrelatie.

Wat moet u doen als u een klacht of melding wilt indienen?
De klager stelt de klacht of melding zo duidelijk mogelijk op schrift, voorziet deze van zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en stuurt deze naar:

Beroepsorganisatie AVIG t.a.v. de Klachtenfunctionaris

De procedure
a. Bij een melding: er wordt geen reactie terugverwacht.
b. Bij een klacht: na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht en wordt u op de hoogte gesteld van de verdere procedure.
c. We streven ernaar om binnen 6 weken de klacht af te handelen. Indien wij langer tijd nodig hebben geven wij u een indicatie op welke termijn we uitsluitsel kunnen geven.
d. Klachten en wijze van afhandelen registreren wij voor een periode van 5 jaar. Eventuele consequenties worden door het de beroepsorganisatie AVIG snel afgehandeld.
e. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.